O nama
Centar za socijalni rad u Leskovcu je osnovan 1961 g. Osnivač Centara za socijalni rad je grad Leskovac. Usluge  korisnicima pruža ukupan broj radnika 65. Od toga stručnih radnika je: 18 socijalnih radnika, 9 pravnika, 6  psihologa, 2 pedagoga, 2 specijalna pedagoga i 1 sociologa. Kao organ starateljstva i kao primarna ustanova  socijalne zaštite realizuje brojne i odgovorne programske zadatke iz oblasti socijalne zaštite, porodično-pravne  zaštite i proširenih prava socijalne zaštite. Centri za socijalni rad predstavljaju jednu od važnijih ustanova socijalne zaštite građana. Svoj rad zasnivaju na  osnovnim zakonima kao što su: Porodični zakon; Zakon o socijalnoj zaštiti; Pravilnik o organizaciji; normativima i  standardima rada Centara za socijalni rad. U vršenju javnih ovlašćenja Centar kao ustanova socijalne zaštite i kao  organ starateljstva postupa u skladu sa normativima i standardima utvrđenim Pravilnikom. U vršenju drugih poslova  utvrđenih zakonom Centar postupa po standardima i normativima koje utvrđuje  nadležni organ jedinice lokalne  samouprave.  Javna ovlašćenja Centra su:  1. Ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć;  2. Ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatakza pomoć i negu drugog lica  3. Ostvarivanje prava na pomoć za osposobljavanje za rad;  4. Ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;  5. Ostvarivanje prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;  6. Hraniteljstvo;  7. Usvojenje;  8. Starateljstvo;  9. Određivanje i promena ličnog imena deteta; 10. Mere preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;  11. Mere korektivnog  nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.   U vršenju javnih ovlašćena Centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove: * sprovodi postupak posredovanja, medijacije u porodičnim odnosima; * dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta, ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava; * dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici; * pruža pomoć u pribavljanju dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici; * sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja, staratelja; * vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvo; * sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnog naloga; * sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela; * prisustvuje saslušanju maloletnog učinioca krivičnog dela; * dostavlja mišljenje sudu o maloletniku u krivičnom postupku; * prisustvuje sednici veća za maloletnike; * stara se i proverava izvršenje vaspitnih mera; * sprovodi meru pojačanog nadzora organa starateljstva;   Grad Leskovac  ima 143.023 stanovnika (Procena za 2012.god.) i prostire se na površini od 1025 km.2 sa  prosečnom naseljenošću od 150 stanovnika  na km.2. Leskovac je administrativni centar Jablaničkog okruga koji ima  214.184 stanovnika (Procena za 2012.god.) i koji obuvata pored Leskovca, još pet opština: Lebane, Bojnik,  Medvedja, Vlasotince i Crna Trava. U gradu Leskovcu postoji dugogodišnje smanjenje broja stanovnika, pa tako imamo da je prema popisu iz  1991.godine bilo ukupno 159.478 stanovnika, dok je popisom iz 2002.godine bilo ukupno 156.252 stanovnika, da bi  po poslednjem popisu iz 2011.godine bilo ukupno 144.206 stanovnika. Prosečna starost stanovništva grada Leskovca iznosi 42 godine, na osnovu podataka Republičkog  Zavoda za  statistiku, odeljenja u Leskovcu.  U 2013.godini, broj živorođenih lica iznosio je 1594, a broj umrlih iznosio je 1276  lica. Broj sklopljenih brakova u Leskovcu, iznosio je 621 što  je 10% manje sklopljenih brakova u ovom izveštajnom  periodu u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj  razvedenih brakova u ovoj godini  192 (prema podacima  Osnovnog suda u Leskovcu),  što je za   40%  manje razvoda  u odnosu na prethodnu godinu. Grad Leskovac ima 144 naseljenh mesta. Ukupan broj  domaćinstava za grad Leskovac kao naseljenog mesta iznosi  43.603, od čega gradska naseljena mesta  21.235  domaćinstva, a seoska (ostala) naseljena mesta  22.368  domaćinstava (dostupni podaci prema popisu iz 2011.g.).  Prosečno leskovačko domaćinstvo broji 3,30 člana.  Za potpuniju sliku socijalne situacije u gradu,  relevantni su podaci o zaposlenom stanovništvu, broju  korisnika penzijsko-invalidskog osiguranja, iznosima zarada i drugih ličnih primanja. Ukupan broj radno sposobnog stanovništva je 97.806, od toga žensko stanovništvo 48.706 i muško stanovništvo  50.457 (poslednji dostupni podaci 2012g.- izvor RZS-vitalna statistika). Udeo radno sposobnog stanovništva u  ukupnom broju stanovnika, iznosi 69%. Ukupan broj zaposlenih lica za grad Leskovac kao jedinice lokalne samouprave je 25.958 lica (poslednji  dostupni podaci od 30.09.2013.g.). Prosečna neto zarada u gradu Leskovcu kao jedinici lokalne samouprave za decembar  2013.godine iznosi ukupno  38.827,00 dinara (Sapštenje ZP-14).  Broj nezaposlenih lica u  Leskovcu je u posmatranom izveštajnom periodu iznosio  22.229 lica, što je smanjenje  boja nezaposlenih za 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Kada je reč o broju nezaposlenih lica na teritoriji  Jablaničkog okruga, ukupno 37.664 lica je na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja i ovde imamo smanjenje za  1,5% nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu.  Ukupan broj penzionera u gradu Leskovcu u 2013.godini iznosio je 32.637, od toga : -  starosnih penzionera       -  19.547 -  invalidskih penzionera   -    6.802 -  porodičnih penzionera   -     6.288 Centar za socijalni rad je u toku 2013.godine na svojoj evidenciji imao ukupno 12.604 korisnika socijalne,  porodično-pravne zaštite i drugih oblika materijalne podrške. Od tog broja, bilo je ukupno 11.236 korisnika socijalne i porodično-pravne zaštite i 1368 korisnika drugih oblika materijalne podrške. U odnosu na ukupan broj korisnika prema starosnim grupama, deca su zastupljena sa 25%, mladi su zastupljeni  sa 12%, odrasla lica su zastupljena sa 52% i stara lica su zastupljena sa 11% korisnika.   Centar za socijalni rad je obezbedio dostupnost usluga korisnicima i stvaranje jednakih mogućnosti za  samostalan život i socijalnu uključenost. Održavanje minimalne materijalne sigurnosti i nezavisnost pojedinca i  porodice u zadovoljavanju osnovnih potreba je jedan od prioritetnih zadataka Centra za socijalni rad. Prema starosnim grupacijama korisnika na evidenciji Centra za socijalni rad, je bilo : 3117 dece, 1523 mladih,  6534 odraslih i 1430 starih lica.
+
SLOGAN O nama Prava i usluge Propisi Aktuelno Kontakt Početna Zaposleni Izveštaji Javne nabavke O nama
Centar za socijalni rad Leskovac